Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Svenskarna en minoritet i Sverige?

Kommer svenskarna bli en minoritet i Sverige? Frågan låter ju absurd. De flesta tänker nog att det inte finns den minsta chans att svenskarna skulle kunna bli en minoritet i sitt eget land. Det finns dock folk som har räknat på detta som har en annan syn på saken. Frågan är inte om vi kommer bli en minoritet i vårt eget land, frågan är bara när det sker. Nedan följer ett par prognoser som bägge visar att svenskarna kommer att bli en minoritet i Sverige."Föreställer vi oss att invandringen fortsätter som i nuläget mer 25.000 pers. per år och dessa föder barn som hittills, så att deras grupp växer med 3% per år bara genom barnafödandet, så blir utomeuropeiska invandrare i majoritet i Sverige inom 25 år. Vi förutsätter att svenskarna fortsättningsvis har en nettotillbakagång på 0,75% per år.
Föreställer vi oss att invandringen av utomeuropéer upphörde från och med i år, då kommer de utomeuropeiska invandrarna vara i majoritet om senast 34 år. Vi förutsätter att svenskarna fortsättningsvis har en nettotillbakagång på 0,75% per år."

Källa: http://www.lilliput-information.com/svbef04.htm"År 1994 gjorde jag en beräkning av Sveriges framtida befolkningsstruktur. Den utgick från 1990 års befolkningssammansättning, där de etniska svenskarna i ungefärliga tal var 7 400 000, and­ra européer 700 000 och utomeuropéer 300 000. Andra förutsättningar var en fortsatt netto­invandring av 32 000 personer per år samt folkökningstalen 0% för svenskar och euro­pé­er och 2,5% för utomeuropéer. Folkökningstalet 2,5% var ett vägt genomsnitt av folk­ök­nings­ta­len för de länder som 1990 års invandrare kom från och grundade sig på FN:s demografiska sta­tistik. Med reservationer för en rad faktorer, som kunde påverka hastigheten i förändringsprocessen, blev beräkningens resultat att år 2 056 skulle de etniska svenskarna inte längre vara i majoritet.

För att undersöka det angivna räkneexemplets användbarhet vad gäller förutsägelser om den fram­tida befolkningssammansättningen kan en kontroll göras genom att se hur exemplet slår under den gångna tioårsperioden d v s fram till år 2 000. Det erhållna resultatet kan sedan jämföras med det verkliga utfallet.

En sådan kontroll visar att räkneexemplet väl förutsäger ökningen i invandrarbefolkningen. Exemplet anger en ökning på nära 450 000 personer medan det verkliga utfallet var drygt 470 000. Däremot förutsades att den svenska delen av befolkningen skulle vara oförändrad. Den minskade emellertid i verkligheten med drygt 180 000 personer från år 1991 till och med 2 000. Den viktigaste orsaken härtill är utan tvekan svenskarnas långsiktigt sjunkande fruktsamhetstal. Minskningen av den svenska befolkningen anger att de etniska svenskarna kommer att bli en minoritet bland andra tidigare än i mitten av 2 000-talet om invandringen fortsätter som hittills."

Källa: http://exitsverige.blogspot.comBägge dessa prognoser säger alltså att svenskarna kommer att bli en minoritet i Sverige. Men det ska inte förnekas att prognoserna kan ha fel. Något kan inträffa så att de inte slår in. Att det finns minsta chans att svenskarna riskerar bli en minoritet, visar dock att invandringen varit och är betydligt mer omfattande än vad de flesta svenskar inser.


Skriv i gästboken !

Länkar

Exilen blog
Exilen